O Centru vzdělávání

Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s.

V roce 2014 jsme získali podporu Nadačního fondu Avast z programu Spolu až do konce, díky této podpoře jsme zahájili novou činnost – Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. (CV MHO).

Posláním CV MHO je vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti domácí hospicové péče formou kurzů a stáží, přičemž klademe důraz na hodnotovou kvalitu vzdělávání vycházející z naší dlouholeté praxe. CV MHO se také zabývá systémem a metodikami vzdělávání vlastních zaměstnanců a dobrovolníků, spravuje hospicovou knihovnu, věnuje se osvětovým aktivitám.

Projekt Centra vzdělávání MHO je pilotním projektem, kterým chceme ověřit naše možnosti a schopnosti předávání zkušeností v rámci dalšího vzdělávání zdravotníků, sociálních pracovníků a lékařů. Základní kurzy, které nabízíme v roce 2015, jsou poskytovány zdarma, díky podpoře Nadačního fondu Avast.


V roce 2017 byla Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s. udělena akreditace Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Na našem pracovišti se tak budou vzdělávat lékaři v nástavbovém oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Cílem tohoto nástavbového vzdělávání je získat teoretické i praktické dovednosti pro komplexní péči o nemocné v pokročilých stádiích život ohrožujících chorob.

Celková délka přípravy je minimálně 12 měsíců a našimi spolupracujícími institucemi se v rámci tohoto programu stávají:

- Masarykův onkologický ústav v Brně,

- Fakultní nemocnice v Olomouci a

- Institut postgraduálního vzdělávání v Praze.

Vážíme si toho, že zkušenosti a vysoká odbornost našeho týmu byla přiznáním akreditace oceněna a že můžeme přispět k tomu, aby v České republice přibývalo kvalitních,  paliativně vzdělaných lékařů. 


Nabídka našich kurzů je následující:

Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem 24.1.2017

·  kurz je určen sociálním pracovníkům

Anotace kurzu: Účastníci kurzu budou seznámeni se základní problematikou psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným či umírajícím dítětem. Kurz bude směřovat k objasnění základních pojmů dětské paliativní péče, psychosociálních problémů spojených se somatickým onemocněním v dětském věku, sociálního postavení nemocných dětí a reakcí rodičů na onemocnění dítěte. Účastníci kurzu získají přehled o možnostech péče, podpory a pomoci těmto lidem a o způsobu práce s touto cílovou skupinou (před a po úmrtí dítěte). Kurz bude mimo jiné veden i formou praktických příkladů a práce s kazuistikou.

Domácí hospicová péče pro děti 26.5.2016, 26.1.2017

·  kurz je určen zdravotním sestrám

Anotace kurzu: Účastníci kurzu budou seznámeni se základními pojmy v dětské paliativní péči, budou vědět komu je paliativní péče určena, kdy a jakým způsobem je paliativní péče poskytována a za jakých podmínek je možné poskytovat paliativní péči dětem v domácím prostředí. Účastníci kurzu budou orientování v tématu a budou mít základní povědomí o tom, co obnáší paliativní péče o děti v domácím prostředí. V praxi budou moci využít nabytých znalostí především v lepší komunikaci s dětmi, které umírají a potřebují pomoc a jejich rodiči. V rámci kurzu budou představeny kazuistiky dětí, jimž byla paliativní péče v domácím prostředí poskytována.

Dětská paliativní péče

·  kurz je určen lékařům

Anotace kurzu: Cílem kurzu je přiblížit lékařům pečujícím o děti realizaci paliativní péče v domácím prostředí. Účastnící získají povědomí o skupinách dětí, jimž je paliativní péče určena, za jakých podmínek a jakým způsobem je možné paliativní péči v domácím prostředí poskytovat. Budou seznámeni s nejčastějšími symptomy umírajících dětí a možnostmi léčebných a ošetřovatelských postupů umožňující péči o nevyléčitelně nemocné a umírající dítě i v domácích podmínkách. V kurzu budou také představeny kazuistiky dětí, jimž byla paliativní péče v domácím prostředí poskytována.

Zájemci o absolvování kurzů se mohou obracet na koordinátorku CV MHO:

Mgr. Naďa Satolová

e-mail: vzdelavani@mhondrasek.cz

Tel.: 777 946 777


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz