Slovníček pojmů

H

Hospic

Filozofie hospice vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti. Hospic nemocnému garantuje, že:
- nebude trpět nesnesitelnou bolestí
- bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
- v posledních chvílích nezůstane osamocen


K

Kurativní léčba

Léčí příčiny nemoci s cílem pacienta úplně vyléčit. Při léčbě zhoubných nádorů taková léčba, která může vést k vyléčení pacienta např. ozařování. 


M

Mobilní hospic

Cílem mobilního hospice je pomoc nevyléčitelně nemocným prožít zbytek  života důstojným způsobem v rodinném, domácím prostředí. Personál mobilního hospice navštěvuje nemocného doma. Podmínkou pro správné a kvalitní zavedení a fungování mobilního hospice je spolupráce rodiny. Je velmi důležité, aby rodina zvážila své možnosti a síly.

P

Paliativní péče

Paliativní péče je aktivní komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu. Nejdůležitější součástí je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných.

Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin, čelících problémům spojených s životem ohrožujícím onemocněním. Tohoto cíle dosahuje prevencí utrpení a úlevou od něho za pomoci prostředků časné identifikace, náležitého hodnocení a léčení bolesti i dalších tělesných, psychosociálních a spirituálních obtíží.

Světová zdravotnická organizace WHO dále konstatuje, že paliativní péče:

Podporuje život a považuje umírání za normální proces ani neurychluje, smrt ani neoddaluje, poskytuje úlevu od bolesti a jiných svízelných symptomů začleňuje do péče o pacienta psychické a duchovní aspekty vytváří podpůrný systém, který pomáhá rodině vyrovnat se s pacientovou nemocí a zármutkem po jeho smrti.

R

Respitní péče

Též odlehčovací služby

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (§44) vymezuje odlehčovací služby jako „terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.“ Odlehčovací služby přináší odpočinek a úlevu od zátěže tím, že na čas převezmou úlohu pečovatele.

S
Stomie

Stomie je uměle vytvořený vývod dutého orgánu přes břišní stěnu. Nejčastěji se setkáváme s vývodem tenkého střeva (ileostomie) a tlustého střeva (kolostomie) a s vývodem močového měchýře (urostomie).  


Symptomatická léčba

Jedná se o léčení příznaků, tedy symptomů nemoci (zvracení, bolest apod.), ne o léčení příčiny.


T

Terminálně nemocný

Nevyléčitelně nemocný člověk v konečném stádiu své nemoci, u kterého již léčba není možná.


Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz