Veřejný závazek

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poskytovatel:   Mobilní hospic Ondrášek,o.p.s.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství (dle zákona č. 108/2006 Sb., o  

  sociálních službách)

Název služby: Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Ondrášek

Sociální poradna a poradna pro pozůstalé je součástí nestátního zdravotnického zařízení Mobilní hospic Ondrášek,o.p.s.

Mobilní hospic Ondrášek poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní pomoc terminálně nemocným pacientům, kterým již nezabírá kurativní léčba a přejí si zemřít v domácím prostředí. Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zemřít v domácím prostředí v kruhu svých blízkých.

Poslání

Posláním Sociální poradny a poradny pro pozůstaléOndrášek je poskytovat odborné sociálního poradenství osobám v krizi a to bez omezení věku.

v  Odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké a doprovázet je i v nelehké době po jejich smrti.

v  Usilujeme o to, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni.

v  Nabízet individuální přístup a provázet nemocné a jejich blízké náročným životním obdobím.

v  Podporovat rodiny v péči o své blízké, tak aby byla zachována jejich přirozená vztahová síť.

v  Usilujeme o to, aby byla zachována lidská důstojnost.

v  Respektujeme svobodnou vůli klientů a pomáháme jim najít optimální řešení jejich situace.

v  Provázíme rodiny v době ztráty a zármutku.

Cíle

v  Poskytnout sociální poradenství lidem jež se ocitají v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti.

v  Poskytnout kvalitní informace přispívající k řešení krizové situace.

v  Cílem poradenství je informovat širokou veřejnost o možnostech mobilní hospicové péče.

v  Informovat o všech službách, které poskytuje Mobilní hospic Ondrášek.

v  Pomoc při zprostředkování psychologické, psychiatrické, duchovní péče a poskytnutí kontaktu na právní pomoc.

v  Zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, související s kvalitní domácí péčí.

v  Poskytnout základní sociálně-právní poradenství.

v  Poskytnout podporu a pomoc při zvládání krizových situací.

v  Poskytnout poradenství v oblasti ošetřování v domácím prostředí.

v  Pomoc pozůstalým při vyrovnávání se se ztrátou.

Cílová skupina

1)  lidé žijící na území Moravskoslezského kraje

2)  bez omezení věku

3)  osoby v krizi

Osoby krizi jsou pro nás lidé, jež nemají kapacitu čelit krizové situaci obvyklým způsobem a vlastními silami, ani pomocí svých blízkých a přátel, ale mají vůli situaci řešit a obracejí se na nás.

Osoby v krizi jsou pro nás dále:

v  lidé, kteří se ocitli v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti

v  terminálně nemocní lidé, jež se v důsledku své nemoci potýkají s psychosociálními problémy vyplývajících z jejich onemocněním

v  lidé, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, či si jen nevědí rady

v  lidé, kteří hledají možnosti péče v domácím prostředí při infaustním onemocnění

v  lidé, kteří se stali pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se ztrátou a zármutkem

Zásady

v  individuální přístup

v  empatie

v  diskrétnost

v  bezplatnost

v  spolupráce

v  nestrannost a rovný přístup

v  odbornost

v  respektování vlastní vůle klientů

v  respektování navyklých způsobů života

v  respektování práva na soukromí

POPIS REALIZACE SLUŽBY

Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Ondrášek

Formy poskytování poradenství

v  terénní

v  ambulantní

v  telefonní

v  internetové

Kde a kdy je poradenství poskytováno

v  poradenství je poskytováno v přirozeném prostředí klientů ( út, st, pá v době od 8 do 15 hod, nebo po vzájemné domluvě)

v  v poradně na adrese: Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh, v po od 8:30 do 15:30, čt. od 8:30 do 17:00 nebo po vzájemné domluvě)

v  pomocí telefonního spojení po až pá v době od 7:30 do 15:30 hod

v  internetové v pracovní dny

Kým je poradenství poskytováno

v  poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí, nebo poradcem pro pozůstalé.

Metody jimiž je poradenství uskutečňováno

v  komplexní krizová intervence

v  doprovázení

v  konzultace

v  poradenství

v  podané informace


Fakultativní služby

Služba je poskytována bezplatně.

Způsoby vyjednávání se zájemcem o službu

Způsob vyjednávání se zájemcem o službu se řídí platnými pracovními postupy, které jsou přílohou SQ č. 3, 1, PRACOVNÍ POSTUPY PŘI POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ.

Každý, kdo kontaktuje sociálního pracovníka, se stává zájemcem o poskytnutí sociální služby odborného sociálního poradenství. Sociální pracovník po vyslechnutí zájemce vyhodnotí, zda spadá do cílové skupiny a zda povaha jeho problému nebo situace odpovídá poslání, cílům a typu poskytovaných služeb. Jestliže zájemce spadá do cílové skupiny dle veřejného závazku organizace, pak se tento stává klientem.

Nový klient je při vstupu do služby informován o principech, cílech a metodách, jakými je možné čerpat službu. Klientovi je dán informativní leták.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů

Při poskytování odborného sociálního poradenství na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se v případě služby odborné sociální poradenství (§37) smlouva uzavírá v ústní podobě.

Klient si stanoví osobní cíl, který je zároveň zakázkou klienta, nebo v rychlém záznamu o kontaktu s klientem. Individuální plánování se dále řídí příslušnou metodikou, která je přílohou SQ č. 5, METODIKA INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ.

Způsob podávání a vyřizování stížností

Klient, který není spokojen s poskytnutím služby, má právo podat stížnost a to způsobem, který je zpracován v příloze SQ č. 7, METODICKÝ POKYN PRO PODÁVÁNÍ A VVYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. S metodickým pokynem byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace a jsou schopni podat klientovi informaci o možnosti podat stížnost. Postup pro podávání stížností je klientům k dispozici na webových stránkách organizace a zároveň na nástěnce v poradenské místnosti.

Stížnost může podávat samotný klient nebo jeho rodina či jiní blízcí klienta, kteří byli přítomni při poskytování sociální služby.

Stížnost může být podána anonymně nebo s uvedením osobních údajů:

- osobně a telefonicky – o tomto je učiněn záznam na předepsaném formuláři „Podání stížnosti“

- písemně

- zasláním poštou na naši adresu, tj. Mobilní hospic Ondrášek, Gurťjevova 11, Ostrava Zábřeh,

- vhozením stížnosti do poštovní schránky, která se nachází vlevo od vchodových dveří organizace,

- emailem (adresa: socialni@mhondrasek.cz), a to buď s uvedením osobních údajů, anebo anonymně (zřízením e-mailové adresy pouze za účelem vyřízení stížnosti).

Stížnost je po převzetí vyřizována písemně v co nejkratší možné době, maximální lhůta pro vyřízení stížnosti činí 30 dní.

Pokud je předmětem stížnosti sociální pracovník nebo jiný pracovník organizace, stížnost vyřizuje ředitel organizace nebo předseda správní rady (v případě jeho nepřítomnosti jeden z členů správní rady), v případě stížnosti na ředitele organizace vyřizuje stížnost předseda správní rady.

Pokud je klient nespokojen s průběhem vyřizování své stížnosti nebo s jejím výsledkem, může se obrátit na:

Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce

http://www.mzcr.cz